Wedstrijdvoorwaarden Kortrijk Koerse fotobooth

 1. De organisator
 2. De wedstrijd wordt georganiseerd door ION BVBA (met maatschappelijke zetel te 8970 Waregem, Vredestraat 53, met ondernemingsnummer 0838.897.867) (hierna “ION”).
 3. Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen t.o.v. Facebook m.b.t. deze wedstrijd (cfr. artikel III.E van de Voorwaarden voor Facebook-pagina’s: link).
 1. De wedstrijd
 1. De wedstrijd kadert in het evenement ‘Konvert Kortrijk Koerse 2018’ dat georganiseerd wordt door Kortrijk Koerse VZW op 17 augustus 2018 te Kortrijk. ION heeft een fotobooth in de VIP-tent van dit evenement, waar de personen die wensen deel te nemen aan deze wedstrijd zich dienen te laten fotograferen en zichzelf vervolgens dienen te ‘taggen’ in hun foto die wordt gepost op de officiële Facebookpagina van ION, en dit uiterlijk op 13 september 2018 om 23u59.
 2. Deze wedstrijdvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd zowel bij de fotobooth waarvan sprake in artikel 2.1, als op de volgende website van de wedstrijdorganisator: www.ion.be. 
 1. Algemene voorwaarden voor wedstrijddeelname 
 1. Elke persoon die zich laat fotograferen in de fotobooth van ION in de VIP-tent op het evenement ‘Konvert Kortrijk Koerse 2018’, aanvaardt automatisch deze wedstrijdvoorwaarden en is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden. 
 2. Elke persoon die zich laat fotograferen in voornoemde fotobooth van ION, aanvaardt dat ION deze foto post op de officiële Facebookpagina van ION, zonder dat ION hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
 3. Personen die direct of indirect betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie, zijn van deelname uitgesloten.
 4. Deelname kan worden geweigerd indien de deelnemer zich, op welke manier of welk platform dan ook, (publiekelijk) negatief uitlaat over de wedstrijd, andere deelnemers, de winnaar(s) en/of ION, en/of indien de foto van de deelnemer naar oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, kan aanzetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden, of de privacy van derden onevenredig aantast.
 5. Minderjarigen die deelnemen aan de wedstrijd (m.n. deelnemers die op het ogenblik van hun deelname aan de wedstrijd jonger zijn dan 18 jaar) worden geacht toestemming te hebben van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Deelname door een minderjarige gebeurt derhalve steeds onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
 1. Deelname aan de wedstrijd
 1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen of rechtspersonen, die beschikken over een Facebookprofiel.
 2. Een deelnemer is elke persoon die op cumulatieve wijze:
 1. zich heeft laten fotograferen in de fotobooth van ION in de VIP-tent van het evenement ‘Konvert Kortrijk Koerse 2018’ op 17 augustus 2018; en
 2. getagd is in zijn of haar foto die is genomen in voornoemde fotobooth en is gepost op de officiële Facebookpagina van ION, en dit uiterlijk op 13 september 2018 om 23u59. 
 1. Een persoon die enkel gefotografeerd wordt in de fotobooth van ION maar niet ‘getagd’ wordt in zijn of haar foto op de officiële Facebookpagina van ION, of ‘getagd’ wordt na voormeld tijdstip, wordt niet als een deelnemer beschouwd.
 1. Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd.
 1. Beoordeling en prijs
 1. De wedstrijd kent twee (2) winnaars, met name de twee personen met de meest originele foto. Bijgevolg komen enkel volgende deelnemers in aanmerking als winnaar / voor één van de prijzen bepaald in artikel 5.2:
 • de deelnemer voldoet aan alle voorwaarden bepaald in artikel 4.2; en
 • de foto van deze deelnemer wordt door de wedstrijdorganisatie beschouwd als één van de twee meest originele foto’s van alle deelnemende foto’s.
 1. Elke winnaar krijgt één (1) prijs, m.n.:
 • de ene winnaar krijgt een wieler-/koersoutfit van ION ter waarde van 150 EUR, bestaande uit een truitje met korte mouwen en een korte broek;
 • de andere winnaar krijgt een ‘Kortrijk Cadeaubon’ ter waarde van 150 EUR.
 1. De winnaars worden bekend gemaakt op 14 september 2018 op de officiële Facebookpagina van ION, en worden door ION gecontacteerd via Facebook.
 1. De winnaars kunnen hun prijs persoonlijk komen ophalen bij ION (op het adres Eugène Bekaertlaan 61, 8790 Waregem) na afspraak. Voor de wieler-/koersoutfit zal een pasmoment voorzien worden zodat de winnaar de geschikte maat krijgt. 
 2. Indien de winnaar op welke manier dan ook aangeeft de prijs niet in ontvangst te zullen nemen of niet in de prijs geïnteresseerd te zijn, gaat ION er vanuit dat de winnaar daarmee afstand doet van de prijs en is de winnaar niet langer gerechtigd op de prijs. In een dergelijk geval heeft ION het recht, maar niet de verplichting, een andere winnaar aan te wijzen en de prijs aan een andere deelnemer uit te keren.
 3. De prijs is gebonden aan de persoon van de winnaar en kan niet worden overgedragen of worden geruild voor geld, producten en/of diensten. 
 4. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden aangevochten.
 1. Aansprakelijkheid en privacy
 1. ION, het door haar ingeschakeld personeel en derden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de wedstrijd.
 2. De deelnemer verklaart dat alle opgegeven persoonsgegevens zoals ingevuld op zijn/haar Facebookprofiel, waar, juist en niet misleidend zijn.
 3. De verstrekte persoonsgegevens van de deelnemer worden door de wedstrijdorganisator verwerkt voor de uitvoering van de wedstrijd. Deze gegevens kunnen door ook derde partijen verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wedstrijd. 
 4. Een uitgebreid overzicht van het beleid van de wedstrijdorganisator op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website: www.ion.be. 
 1. Overige bepalingen 
 1. De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden brengen de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden niet in het gedrang. De wedstrijdorganisator zal in geval van nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden de desbetreffende bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de strekking van de nietige, ongeldige en/of onafdwingbare bepaling. 
 2. Deze wedstrijdvoorwaarden worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de wedstrijdvoorwaarden zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement afdeling Kortrijk.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


lees ook